IMG-LOGO

ICICS 2021

International Conference on Information and Communications Security (ICICS) 2021 Sep. 17 - Sep. 19, 2021, Chongqing, China

Organizing committee

General Chairs

Xiaofeng Liao, Chongqing University
Xiaohong Guan, Xi'an Jiaotong University

Program Chairs

Debin Gao, Singapore Management University
Qi Li, Tsinghua University

Workshop Chair

Qian Wang, Wuhan University

Registration Chair

Xiaojie Su, Chongqing University

Publicity Chairs

Qiang Tang, University of Sydney, Australia
Yang Zhang, CISPA, Germany
Qingni Shen, Peking University

Submission Chairs

Shangwei Guo, Chongqing University
Chenhao Lin, Xi'an Jiaotong University

Web Chair

Tiedong Ma, Chongqing University

Sponsor Chair

Hongbin Chang, Chongqing University

Finance Chair

Biwen Chen, Chongqing University

Publication Chair

Dongmei Liu, Microsoft

Local Arrangement Chairs

Tao Xiang, Chongqing University
Chao Shen, Xi'an Jiaotong University