ICICS 2021

International Conference on Information and Communications Security (ICICS) 2021 Sep. 17 - Sep. 19, 2021, Chongqing, China

Organizing committee

General Chair

Xiaofeng Liao, Chongqing University
Xiaohong Guan, Xi'an Jiaotong University

Program Chairs

Debin Gao, Singapore Management University
Qi Li, Tsinghua University

Workshop Chairs

Qian Wang, Wuhan University

Registration Chairs

Xiaojie Su, Chongqing University

Publicity Chairs

Qiang Tang, New Jersey Institute of Technology, USA
Yang Zhang, CISPA, Germany
Qingni Shen, Peking University

Submission Chairs

Shangwei Guo, Chongqing University
Chenhao Lin, Xi'an Jiaotong University

Web Chairs

Tiedong Ma, Chongqing University

Sponsor Chairs

Hongbin Chang, Chongqing University

Finance Chairs

Biwen Chen, Chongqing University

Publication Chairs

Dongmei Liu, Microsoft

Local Arrangement Chairs

Tao Xiang, Chongqing University
Chao Shen, Xi'an Jiaotong University